Statut

Fundacji Inicjatyw Rozwojowych „INSPIRA”

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych „INSPIRA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Rozmus, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joanna Gołacka w kancelarii notarialnej znajdującej się pod adresem: ul. Wielkopolska 32,20-725 Lublin w dniu 16.03.2022 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Lublin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na cel, dla którego Fundacja została ustanowiona.

§ 4

 1. Fundacja może używać znaku graficznego, w tym logo z nazwą Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

§ 5

 1. Dla zabezpieczenia bytu fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zaś dochody pochodzące z prowadzonej przez fundację działalności będą przeznaczone wyłącznie na realizacje jej celów.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Fundacja została powołana w celach:

 1. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
 2. Promowania i wspieranie idei ustawicznego uczenia się i rozwoju.
 3. Propagowania praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej, medycznej
  i socjologicznej w budowaniu wysokiej jakości życia osobistego, społecznego
  i zawodowego.
 4. Podnoszenia kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób i organizacji zajmujących się edukacją, zarządzaniem, opieką medyczną i terapią.

§ 7

Fundacja może realizować swoje cele statutowe zarówno w formie odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:

 • Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym, edukacyjnym, badawczym, upowszechniającym i charytatywnym.
 • Organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji i konsultacji dla różnych branż w ramach profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zaburzeń psychicznych.
 • Organizowanie warsztatów, szkoleń i konsultacji z zakresu szeroko pojętej psychoedukacji, rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu.
 • Organizowanie warsztatów, szkoleń i konsultacji z obszarów zarządzania konfliktami, mediacji, negocjacji, koncyliacji i komunikacji.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej bądź grupowej obejmującej profilaktykę, diagnozę
  i terapię. 
 • Organizowanie warsztatów, szkoleń i konsultacji dla nauczycieli szkół i uczelni wyższych z zakresu innowacyjnej metodyki pracy z uczniami i studentami, zwiększających efektywność nauczania.
 • Prowadzenie badań naukowych z obszaru nauk społecznych i medycznych.
 • Wspieranie i prowadzenie inicjatyw mających na celu praktyczne zastosowania psychologii w edukacji, medycynie, kulturze i życiu społecznym.
 • Pozyskiwanie funduszy na statutowe cele fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. W ramach funduszu założycielskiego fundator przeznacza kwotę 1000 zł na działalność gospodarczą.

§ 9

1.       Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji od osób prawnych,
 3. Zbiórek publicznych,
 4. Majątku fundacji,
 5. Odsetek i lokat bankowych,
 6. Z prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej.

2.       Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 10

 1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Fundatorka może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. Dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 7. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. Odwołania, o którym mowa w punkcie 4. Niniejszego paragrafu,
 9. Śmierci członka.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. Opiniowanie w sprawie zmianie statutu Fundacji,
 5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
  o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd jest powoływany przez Fundatorkę i składa się z nie mniej niż 2 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Fundatorka może wejść w skład Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. Śmierci członka Zarządu,
  4. Odwołania przez Radę Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • Realizacja celów statutowych,
 • Sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • Składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 • Wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 • Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie
  z działalności Fundacji.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Zasady prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, zasady gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej

§ 18

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:

 1. 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 2. 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 3. 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 4. 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 5. 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 6. 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7. 60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 8. 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 9. 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 19

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki pochodzące z:

 1. Funduszu założycielskiego;
 2. odsetek bankowych;
 3. Subwencji, darowizn, spadków i zapisów, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej;
 4. Dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez zarząd.

§ 20

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji jej celów statutowych.
 2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 21

Oświadczenie woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji, przy czym zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz rozporządzenia i wydatki przekraczające 10 tys. zł  wymagają łącznego działania dwóch członków Zarządu.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Zmiany Statutu

§ 24

Wszelkie decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji, podejmuje Zarząd, w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nieosiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.