Polityka Prywatności
§.1
Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Fundacja Inspira, z siedzibą we Lublinie przy ul. Orkana 23/11, wpisana do
rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z
Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000970332, o numerze NIP 7123434981, REGON 521938326.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL/TLS) oraz Aplikacyjnej Zapory Ogniowej (WAF)
blokujące ruch z adresów IP o złej reputacji lub wysyłających złośliwe zapytania do serwera na którym
znajduję się nasza aplikacja.
5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne
dla osób nieuprawnionych.

§2.
Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadają Państwo
konto na naszej stronie, to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail,
numer telefonu, adres IP.
2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą (np. zapisali się Państwo na newsletter,
webinar lub wysłałeś formularz do oferty szkoleniowej.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundacja.inspira@gmail.com
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody
tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy
krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki
czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
z którymi ściśle współpracujemy.

§3.
Pliki cookies

1. Witryna www.instytutinspira.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies
ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu
operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji
przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych
witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową
nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google
Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego
potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego
reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,
a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Stowarzyszenia Mediatorów Polskich w celu
optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu.
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając
formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb
niezbędnych do wykonania danej funkcji.